Regulamin

 

Regulamin sprzedaży książki „Teodor” autorstwa Marii Szczodrowskiej przez Fundację Win-Win

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Fundację Win-Win, w zakresie sprzedaży książki „Teodor” autorstwa Marii Szczodrowskiej oraz innych produktów (towaru) za pośrednictwem sieci Internet.

2. W celu zakupu należy złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.winwin.org.pl/teodor.

3. Składając zamówienie Klient podaje swój numer telefonu, adres domowy, adres poczty elektronicznej, nr NIP (za wyjątkiem osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) oraz adres pod jaki towar ma zostać dostarczony (o ile jest inny aniżeli adres domowy Klienta), jak również dokonuje wyboru sposobu dostarczenia przesyłki:

– poczta polska, przesyłka polecona – płatność przelewem

– odbiór osobisty, Toruń ul. Żeglarska 3/2, 87-100 Toruń, od pon. do piąt. W godz. 10.00 – 15.00. Odbiór osobisty książki po ukazaniu potwierdzenia przelewu w siedzibie Fundacji Win-Win

4. Po złożeniu zamówienia Fundacja przesyła potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

5. Fundacja przystępuje do realizacji zamówienia:

– zamówione książki będą wysyłane w najbliższy poniedziałek z chwilą potwierdzenia wpłynięcia należnej kwoty na rachunek księgowy Fundacji

6. W przypadku braku potwierdzenia (wpłaty lub autoryzacji), jak również w przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu, Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

7. Cena wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zakupionego towaru.

8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania egzemplarzy książki.

9. Jeżeli książki będą chwilowo niedostępna na stronie internetowej winwin.org.pl/teodor znajdzie się odpowiednia adnotacja.

10. Jednorazowo za pomocą formularza istnieje możliwość zamówienia maksymalnie 2 książek. W przypadku chęci zakupienia większej ilości książek (powyżej dwóch egzemplarzy, należy ponownie złożyć zamówienie, wypełniając formularz. Gdy wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych książek, Klient informowany jest o tym na adres e-mail i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja zamówienia częściami, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, częściowa realizacja zamówienia lub rezygnacja z całego zamówienia).

W przypadku realizacji zamówienia częściami, Fundacja pobiera koszty dostawy od każdej przesyłanej części zamówienia.

11. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Fundacji. Fundacja nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską.

12. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub podejrzenia podania w zamówieniu nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów składającego zamówienie, Fundacja zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest rachunek, określający całkowity koszt zamówienia (cena książki + koszt dostawy).

14. Złożone zamówienie może zostać anulowane drogą elektroniczną wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.

15. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską wadliwego towaru do Fundacji wraz z dokumentem zakupu i opisem wady. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe – Fundacja zwróci Klientowi kwotę równą cenie towaru przelewem na wskazane przez Klienta rachunek bankowy. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru, zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

16. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Fundacji wyłącznie w celu realizacji zamówień i (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach informowania o nowościach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i wykreślenia z bazy.

Regulamin w formie PDF